3 jun. 2008

I hereby name this phenomenon: "bicephalous metonymy," a close cousin of hendiadys.

No hay comentarios: